jjdp.net
当前位置:首页 >> C语言10的阶乘怎么写 >>

C语言10的阶乘怎么写

#include"stdio.h" main() {inti,s=1; for(i=10;i>=1;i--) s=s*i; printf("s=%d\n",s); } 扩展资料 C语言使用递归阶乘#include<stdio.h> longintmultiplyNumbers(intn); intmain() { intn; printf("输入一个整数:"); scanf("%d",&n); printf("%d!=%

#include <stdio.h> main() { int i,j=1; int a; scanf("%d",&a); for(i=1;i<=a;i++) { j*=i; } printf("%d",j); }

#include"stdio.h" void main() { long a=1,n,s=0; for(n=1;n<=10;n++) { a*=n;/*求阶乘*/ s+=a;/*求和*/ } printf("%ld\n",s); }

#include void main() { int i,sum=1; for(i=1;i sum *=i; printf("%d", sum); return; }

|递归函数求10的阶乘#include<stdio.h>longintfun(intn)//递归函数{if(n==1||n==0)return1;elsereturn(n*fun(n-1));}voidmain(){intn;printf("输入要求阶乘的数\n");//输入10就行了.不能输入太大的数,道理你应该知道呵呵!scanf("%d",&n);printf("%d的阶乘是%ld\n",n,fun(n));//调用函数}如果你只求10的阶乘可以直接给n赋值为10不用输入

#include <stdio.h> int a(int n) { if(n==1) { return 1; } else { return n*a(n-1); } } main() { int rtn; rtn = a(10); printf("%d\n",rtn); }

/*1!+2!+…+9!+10!=*/ void main() { int i, j=1, sum=0; for(i=1;i<=10;i++) { j=j*i; sum=sum+j; } printf("1!+2!++10!="+sum); }

10!=10*9!;9!=9*8!,,,,依次推啊

这个算法的思路是这样的,阶乘值有末后有多少个 0,取决于阶乘中乘了多少个 10.10 的质因数是 2 * 5,而 2 这个因数是远远比 5 多的.如: 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120 质因数有 1 个 5 ,有 3 个 2 :2 和 4 = 2 * 2. 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 *

#includeint fun(int n){//定义函数求n的阶乘 if(n==0||n==1) return 1; else return n*fun(n-1);} int main(){ int i; for(i=1;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jjdp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com